Napište nám SFS Zpěváček Podolí, z. s.

Stanovy

Slováckého folklorního spolku Zpěváček

Podolí, z. s.

 

§ 1. Základní ustanovení

(1) Název spolku je Slovácký folklorní spolek Zpěváček Podolí, z. s.. Spolek může také užívat název spolek Zpěváček Podolí a Zpěváček Podolí

(2) Sídlem spolku je Podolí 33, PSČ. 664 03

(3) Spolek je zájmovou, společenskou, nezávislou a  nepolitickou organizací.

(4) Spolek je samostatnou právnickou osobou.

(5) Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.

 

§ 2. Poslání a cíle Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 

(1) Posláním Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí je udržování a rozvoj folklorních kulturních hodnot. Z regionu místního, ale také regionu Slováckého. Zejména folkloru a tradic v obci Podolí.

(2) Cílem Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. je:

 a) pořádat kulturní akce za tímto účelem a vyvíjet další činnost prospěšnou Slováckému folklornímu spolku Zpěváček Podolí, z. s. a jeho poslání.

 b) Spolupracovat s organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou v naší republice i v zahraničí.

 c) Spolupracovat s orgány obcí, okresů i kraji a s ostatními organizacemi.

 d) Vydávat informace týkající se okruhu činnosti Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 e) Obnova původním místních Podolských krojů, ale také utvoření a novodobého místního kroje a jejich pořízení.

 f) Dělat dobré jméno naší obci Podolí a pozdvihnout ji do podvědomí jak v širokém okolí, tak i v zahraničí.

 g) Pracovat s našimi nejmladšími dětmi a probouzet v nich krásu a vztah k folkloru a jižní Moravě.

 

§ 3. Členství v Slováckém folklorním spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(1) Členství v Slováckém folklorním spolku Zpěváček Podolí, z. s. je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky. U nezletilých musí být na přihlášce písemný souhlas zákonného zástupce.

(2) Členy Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. jsou jednotlivci (fyzické osoby).

(3) Člen souhlasí podpisem přihlášky s tím, aby pro potřeby evidence výkaznictví Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. byla poskytnuta jeho osobní data v rozsahu - jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště.

(4) Členství v Slováckém folklorním spolku Zpěváček Podolí, z. s. zaniká tím, že člen:

 a) oznámí písemnou formou výboru Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s., že ze Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí vystupuje,

 b) zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého,

 c) byl vyškrtnut - vyškrtnut může být pasivní člen ze seznamu členů Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. tehdy, když se dlouhodobě neúčastní života Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.. Členská schůze musí v tomto případě odhlasovat jeho vyškrtnutí (hlasování se řídí dle § 5 ods. 2).

(5) Členství v Slováckém folklorním spolku Zpěváček Podolí, z. s. je:

 a) aktivní - podáním přihlášky se jednotlivci automaticky stávají aktivními členy,

 b) pasivní - status členství z aktivního na pasivní se mění v případě, že aktivní člen neplní své povinnosti (dle § 4 ods. 1). V tomto případě je členská schůze oprávněna změnit status takovéhoto člena na pasivní (hlasování se řídí dle § 5 ods. 2).

 

§ 4. Práva a povinnosti členů Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(1) Povinnosti aktivních členů Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 a) aktivně se účastnit života Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

 b) pomáhat při realizaci přijatých usnesení,

 c) v případě pověření orgánem Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. nebo v případě zvolení do některé z funkcí Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. plnit odpovědně svěřené úkoly a přijatá usnesení.

(2) Práva aktivních členů:

 a) volit na členské schůzi Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 b) být volen do orgánů Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 c) účastnit se hlasování Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 d) podat návrh na svolání členské schůze Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(3) Práva aktivních a pasivních členů:

 a) být informován o činnosti Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 b) podávat orgánům Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. návrhy na činnost organizace,

 c) podávat návrhy pro jednání členské schůze Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 

§ 5. Orgány Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(1) Nejvyšším orgánem Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. je členská schůze, která:

 a) rozhoduje o vzniku a zániku Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. (v případě zániku o majetkovém vypořádání),

 b) rozhoduje o názvu a sídle sdružení,

 c) rozhoduje o přijetí a změně stanov Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

 d) stanoví hlavní směry činnosti pro další období,

 e) volí a odvolává výbor Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

 f) volí a odvolává kontrolní výbor Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

 g) projednává návrhy podané výborem, kontrolním výborem, nebo členy Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

 h) schvaluje organizační řád - tj. práva a povinnosti výboru Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. v souladu s hlavními směry činnosti Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(2) Usnesení členské schůze je platné, pokud je schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.

(3) Řídícím orgánem je výbor Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s., který:

 a) je tvořen předsedou, místopředsedou, pokladníkem jednatel a členy volenými členskou základnou.

 b) odpovídá členské schůzi,

 d) řídí členskou schůzi,

 e) má právo zřizovat funkce a komise, jejichž pravomoc a oblast působnosti vždy vymezí,

 f) rozhoduje o všech aktuálních činnostech sdružení, včetně organizačních a hospodářských věcí,

 g) výroční členské schůzí podává zprávu o činnosti a hospodaření v uplynulém období,

 h) svolává členskou schůzi, a to nejméně jednou za rok,

 i) je povinen svolat členskou schůzi:

- k projednání záležitostí, které přísluší výlučně členské schůzi,

- vyžádají-li si to zájmy Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

- požádají-li o to alespoň jedna třetina členů

 j) mají právo jednat a vystupovat jménem Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

- v případě potřeby podávají návrh na změnu statutu členství

- podávají návrh na vyškrtnutí pasivního člena ze seznamu členů Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(4) Kontrolní výbor Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.:

 a) členové kontrolního výboru jsou voleni a jmenováni členskou schůzí,

 b) je tvořen předsedou kontrolního výboru Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s., a dalšími dvěma členy Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s., dle rozhodnutí členské schůze Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s..

 c) zpracovává organizační řád Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s., organizační řád je závazný pro výbor Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.,

 d) předseda kontrolního výboru Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. dohlíží na plnění organizačního řádu a předkládá změny organizačního řádu na schválení členské schůzi Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 e) dohlíží na hospodářskou činnost Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. a připravuje zprávu o hospodaření Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s..

(5) Funkční období orgánů Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. je čtyřleté

 

§ 6. Hospodaření Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

(1) Majetek Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. tvoří:

 a) dobrovolné členské příspěvky,

 b) subvence a dotace,

 c) příjmy z vlastního majetku a kulturně-společenské činnosti,

 d) dary, odkazy, dědictví a jiné prostředky.

(2) Finanční prostředky jsou uloženy u pokladníka Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s. nebo na účtu Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.. Evidenci veškerého movitého i nemovitého majetku

Zajišťuje pokladník Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 

§ 7. Závěrečné ustanovení

(1) Slovácký folklorní spolek Zpěváček Podolí, z. s. může zaniknout rozhodnutím členské schůze. Veškeré majetkové vypořádání provádějí orgány Slováckého folklorního spolku Zpěváček Podolí, z. s.

 

Stanovy byly řádně projednány a odsouhlaseny na ustavující schůzi dne 7. 2. 2014